ĽUDia na Slovensku potrebujú od KDH počuť nové témy a uveriteľné riešenia

Image00020

Mnohé tieto témy sú len príkladom, mohli by sa stať novým programom ľudového KDH pre Slovensko, pre ľudí pre ktorých je Slovensko domov. Nové ľudové KDH musí byť otvorené všetkým, len tak bude môcť rásť.

 

 

Ľudia potrebujú od KDH počuť nové témy, ktoré bude budúce vedenie ponúkať spoločnosti. V predminulom liste – blogu som písal o určitých inovatívnych prvkoch v rámci fungovania KDH. Dnes chcem načrtnúť možné nové témy, ktoré by sa mohli v expertných skupinách rozdiskutovať. Ako som už písal, KDH by malo stáť na troch pilieroch:

 • kresťanský pilier, by sa mal venovať sociálny veciam, rodine, zdravotníctvu, školstvu, vede a výskumu, kultúre, športu, životnému prostrediu, cirkvám,
 • ĽUDový, národný pilier, by sa mal venovať práci, financiám, hospodárstvu, poľnohospodárstvu a rozvoju vidieka, doprave, výstavbe, regionálnemu rozvoju a čiastočne aj školstvu a kultúre a športu,
 • občiansky pilier, by sa mal venovať zahraničným veciam, vnútru a bezpečnosti, spravodlivosti, obrane, štátnemu usporiadaniu, korupcii, klientelizmu.

V rámci KDH by mali vzniknúť expertné skupiny, ktoré by tvorili členovia KDH a registrovaní sympatizanti KDH. Členom expertných skupín by sa mohol stať každý člen KDH a registrovaný sympatizant KDH, každý, kto by mal záujem. Tieto expertné skupiny by sa mohli stretávať fyzicky, alebo aj na novej intranetovej, internej, webovej stránke, napr. formou konferenčných hovorov. Rovnako by sa na neustály rozhovor členov expertných skupín mohli vytvoriť facebookové uzavreté skupiny. Prácu všetkých expertných skupín by priebežne kontroloval a manažoval predseda Konzília KDH a každý pilier dvaja podpredsedovia, ktorí si podelia expertné skupiny a Predsedníctvo KDH. To znamená, že šesť podpredsedov bude rozdelených do troch pilierov a každý bude mať na starosti približne štyri expertné skupiny. Všetky výstupy zo skupín sa budú zbiehať u predsedu Konzília. Príslušný podpredseda a podľa potreby predseda KDH, alebo predseda Konzília a vybratí zástupcovia z expertných skupín budú mediálne prezentovať výstupy z daných skupín. Aj takto zabezpečíme viac mediálne známych politikov z KDH.

Každá expertná skupina bude mať plán práce, ktorý bude kontrolovať Rada KDH. Tieto plány budú krátkodobé a dlhodobé, každý polrok každá expertná skupina vyhodnotí svoju činnosť správou, ktorú predloží na rokovanie príslušných orgánov. Zástupcovia týchto expertných skupín budú môcť predkladať svoje vízie kedykoľvek konzíliu a predsedníctvu KDH.

Každý rok sa usporiada Veľká konferencia expertných skupín kde sa spolu stretnú všetky expertné skupiny a vzájomne sa budú informovať o prienikoch, prepojeniach, reálne budú vyhodnocovať svoje úvahy, radiť sa a vymieňať si skúsenosti a prezentovať verejnosti svoju prácu. Ak by sme to spojili spolu s ich rodinami, mohlo by to byť veľké rodinné stretnutie, ktoré by malo svoj pracovný a aj športovo – zábavný význam.

Kresťanský pilier:

 • Expertná skupina pre sociálne veci by sa mala zamýšľať nad reformou dôchodcovského systému, akceptovaniu mnohodetných matiek a možnosti ich skoršieho odchodu do dôchodku, adresnou pomocou sociálne odkázaným, bonusovou motiváciou tým, ktorí si rýchlo nájdu novú dlhodobú prácu, pomocou pre seniorov a dôchodcov, ktorí by mohli bývať vo svojich domácnostiach, špecializovaným pracovným inkubátorom s presným poradenstvom, prepojením školstva na skutočný trh práce, niekoľkoročným poradenstvom, inkubátorom pre živnostníkov a malých podnikateľov.
 • Expertná skupina pre rodinu by mala rozpracovávať konkrétnu ekonomickú a spoločenskú podporu a pomoc, ktorá by motivovala ľudí zakladať si rodiny a žiť v rodinách.
 • Expertná skupina pre zdravotníctvo by sa mala zaoberať zdravotníctvom bez zdravotných poisťovní. Načo je medzi mnou a lekárom drahý a nenásytný sprostredkovateľ? Zdravotníctvo by malo byť bez oligarchie a korupcie. Musíme prispieť k vyriešeniu problému s nedostatkom liekov na Slovensku.
 • Expertná skupina pre školstvo – školstvo potrebuje zrovnoprávniť všetky školy a spravodlivo odmeňovať učiteľov, motivovať tých, ktorí sa budú chcieť viac venovať žiakom a s žiakmi budú dosahovať lepšie výsledky. Je potrebné pripraviť zavedenie 25%-nej kvóty pre alternatívne ustanovovanie vysokoškolských docentov a profesorov z praxe. Expertná skupina by sa mala zaoberať presadením angličtiny a ruštiny ako ekvivalentne dôležitých povinných cudzích jazykov vo výučbe na našich školách. Vytvoriť a do škôl na všetkých stupňoch zaviesť vyučovanie kritickej analýzy médií a osobitne mediálnych spravodajstiev. Mala by sa zaoberať posilnením postavenia učiteľa ako verejného činiteľa, ktorý má riadnu a skutočnú autoritu a právomoc nad zverenými žiakmi. Učitelia musia dostať efektívnu pracovnú pedagogickú definitívu. Ďalej by sa mala skupina zaoberať formovaním a zaradením slovenských národných dejín ako maturitného predmetu.
 • Expertná skupina pre vedu a výskum by mala vážne pomenovať budúcnosť procesov, technológií a materiálov, ktoré by nás nemali v budúcnosti prekvapiť. Rozpracovať technológie budúcnosti a pripraviť procesy na zavádzanie noviniek. Upozorňovať vedcov a výskumníkov na etiku a morálku vo vede a výskume.
 • Expertná skupina pre kultúru by mala monitorovať všetky kultúrne podujatia a pomáhať s ich propagáciou, podporovať podujatia a projekty na podporu kresťanských, ľudových a národných hodnôt a charitatívne podujatia v spolupráci s ľudovým pilierom. Komisia by mala pripraviť nový mediálny zákon, obmedzujúci vulgárnosti, erotiku a pornografiu. Denníky a týždenníky, ktoré používajú na získanie svojej predajnosti aj ľahkú erotiku, by mali byť zdanené špeciálnou daňou. Ďalším problémom, ktorý by sa mala skupina zaoberať je rozpracovanie určovania majiteľov masovokomunikačných prostriedkov a redaktorských a vysielacích záujmových skupín presadzujúcich cez médiá svoje názory do vedomia a podvedomia občanov.
 • Expertná skupina pre šport by mala zadefinovať nové prvky a metódy podpory a rozvoja športu so zameraním na všetky vekové kategórie v spolupráci s ľudovým pilierom. Skupina by mala zadefinovať nové motivačné možnosti finančných bonusov, úľav z daní a odvodov pre čo najväčšiu podporu športu pre všetkých.
 • Expertná skupina pre životné prostredie by mala spolupracovať a hovoriť o naliehavých problémoch ako je globálne otepľovanie, zadržiavanie vody v životnom prostredí, o zelenej agende, o znečisťovaní životného prostredia a ohrozovaní života ľudí budovaním spaľovní po Slovensku, vyrubovaním a vypiľovaním našich lesov a hôr bez následného zalesňovania, o sprísnení parametrov vypúšťaných splodín do ovzdušia a iných látok do životného prostredia, v spolupráci s ľudovým pilierom.
 • Expertná skupina pre cirkvi by mala osloviť vo veci spolupráce všetky registrované cirkvi na Slovensku a rozvinúť debatu o silnej budúcej úlohe vo výchove, sociálnej pomoci, zdravotnej pomoci a charite na Slovensku. Mala by sa venovať podpore projektov zastrešených Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a rozvoju, konkrétnej pomoci takýmto projektom.

ĽUDový, národný pilier:

 • Expertná skupina práce by sa mala venovať projektu „Práca pre každého, kto chce pracovať“, presnému vymedzeniu pôsobenia personálnych agentúr dočasného zamestnávania, ktoré by nesmeli trvalo zamestnávať ľudí, novému zákonníku práce. Ďalej by sa mala venovať špecializovaným pracovným inkubátorom s presným poradenstvom a prepojeniu školstva so skutočným trhom práce.
 • Expertná skupina pre financie by sa mala venovať ľudovému družstevnému bankovníctvu, novému zdaňovaciemu systému, novým bonusom pre pracujúcich, viacdetné rodiny a rôznym bonusom podporujúcich platenie daní a odvodov. Ale aj zavedeniu predmetov do škôl, aby sa mladí učili správne narábať s peniazmi, podpore projektov, kde by sa ľudia učili šetriť a podporovať zmysluplné projekty, výchovu, charitu, šport a solidaritu. Ďalej pôjde o spôsoby smerovania všetkých dotácií, vrátane Eurofondov, výhradne do systémových rozvojových opatrení, ako rozvoj dopravných a informačných sietí, rozvoj školstva, vedy a výskumu a podobne. Bude sa zaoberať zrušením nezmyselných daňových licencií a novodobých navymýšľaných hlúposti oligarchistických vlád. Všetky nové dane vymysleli oligarchistické vlády na to, aby mohli cez rôzne tendre mastiť vrecká oligarchom a zabezpečiť provízie samé pre seba.
 • Expertná skupina pre hospodárstvo by mala pripraviť súbor opatrení na podporu slovenských zamestnávateľov a zamestnancov, pripraviť súbor opatrení na podporu vzniku „Slovenského hospodárstva“, hospodárstva, ktoré dokáže v dobrých rokoch ušetriť aj na tie horšie roky. Skupina by spracovávala oblastne určované možnosti podpory a rozvoja nášho hospodárstva s vyhliadkou do ďalších rokov. Má to byť expertná skupina, v ktorej sa konečne nájde pre Slovensko skutočný hospodár, ktorý bude môcť rezortu vrátiť jeho skutočný charakter. Slovensko doteraz nemalo v pozícii ministra hospodárstva slovenského národného hospodára, ktorý by vytváral všetkým rovnaké možnosti a predovšetkým by chránil a obhajoval slovenské záujmy.
 • Expertná skupina pre poľnohospodárstvo, roľníctvo a chovateľstvo sa bude predovšetkým venovať slovenskému poľnohospodárstvu, obnove a podpore rozvoja poľnohospodárstva cez presne zadefinované a konkrétne projekty. Zadefinuje projekty, ktoré pomôžu výchove, výučbe a konkrétnym návodom, ako vrátiť Slovensku potravinovú sebestačnosť, ako motivačne prinavrátiť ľudí k práci na pôde, zachová slovenskú pôdu Slovákom. Pomôže vinohradníkom, ovocinárom, pestovateľom zeleniny, chovateľom dobytka konkrétnymi projektami pomoci odbremenenia ich od neskutočnej byrokracie a nezmyselnej odvodovej záťaži. Poukáže na nevhodne prijaté zákony nadiktované Európskou úniou, ktoré likvidujú rozvoj poľnohospodárstva a predstaví kroky, ktoré povedú k prepracovaniu mnohých nevhodných predpisov, zákazov a manipulácií zo strany EÚ.
 • Expertná skupina rozvoja vidieka popíše a pripraví nové projekty rozvoja jednotlivých oblastí Slovenska, pripraví nové projekty na podporu cestovného ruchu, zamestnanosti, rekreácie a športového oddychu. Pripraví súbor opatrení na podporu slovenského kúpeľného liečiteľstva a turizmu.
 • Expertná skupina dopravy začne analyzovať možnosti nových technológii v oblasti budúcej prepravy ľudí a ekologickej a rýchlejšej prepravy vo veľkomestách. Zásadným spôsobom rozpracuje systém efektívnej a širokým vrstvám dostupnej dopravnej siete.
 • Expertná skupina výstavby pripraví zjednodušenie schvaľovacieho procesu projektov výstavby, pripraví projekty zohľadňujúce ekologickejšie stavby a zábrany ďalších zásahov do životného prostredia.

Občiansky pilier:

 • Expertná skupina pre zahraničie pripraví politiku nového medzinárodného postavenia Slovenska, ktoré sa bude rovnako orientovať na východ ako aj na západ, rovnako na sever ako aj na juh. Slovensko môže byť spojivom medzi východom a západom. Expertná skupina by mala prehodnotiť postavenie Slovenska v EÚ a načrtnúť nové postavenie EÚ na silných národných suverénnych štátoch, ekonomicky výhodne prepojených, ale s vlastným daňovým, hospodárskym, politickým, regionálnym systémom. Táto expertná skupina pripraví cezhraničnú spoluprácu so všetkými kresťanskými a ľudovými stranami po celom svete.
 • Expertná skupina pre vnútro a bezpečnosť by mala sa zaoberať extrémizmom, teroristickými útokmi, utečeneckou krízou, kriminalitou mladistvých. Ďalej budovaním kritického myslenia a rešpektu pre demokraticky vyslovené názory iných. Skupina by sa mala zaoberať vytvorením dôkladného systému registrácie pobytu obyvateľov v SR a procesov na vyhostenie obyvateľov, ktorí predstavujú krátkodobú hrozbu pre občanov Slovenska a dlhodobú hrozbu pre bezpečnosť nášho štátu.
 • Expertná skupina pre spravodlivosť by sa mala zaoberať novou formou súdnictva, korupciou v súdnictve, novými prvkami vymožiteľnosti práva, umožneniu sledovania priamych prenosov zo súdnych procesov vo veci závažných korupčných trestných činov, ako aj každého procesu s politikom.
 • Expertná skupina pre obranu, by sa mala zaoberať novými strategickými, rýchlo nasaditeľnými prvkami ochrany a obrany Slovenska. Niekoľkodňovým zaškolením všetkých mužov a vybraných žien pre prípad potreby obrany a ochrany Slovenska.
 • Expertná skupina pre štátne usporiadanie a voľby by sa mala zaoberať novým volebným systémom s kombináciou pomerného a väčšinového zastúpenia, množstvom nefunkčných úradov, znížením byrokracie a možnosťou vybavenia rôznych dokladov, dokumentov, žiadostí z domova cez elektronickú sieť. Ďalej pripraví zníženie počtu ministerstiev a jednorázové zníženie počtu administratívnych pracovníkov štátnej a inej verejnej správy na 50 %. V prípade, že týmito normami budú byrokratické predpisy EÚ, vypovedanie príslušných medzinárodných záväzkov voči EÚ. Mala by sa zaoberať riešením dôvodov migrácií tam, kde vznikajú a návratom migrantov do ich domovských krajín.
 • Expertná skupina pre elimináciu korupcie a klientelizmu pripraví súbor opatrení ako by sa dalo korupcii a klientelizmu na Slovensku predchádzať a ako jej zamedziť, pripraví novú legislatívu s novými pojmami ohľadne korupcie a klientelizmu s novými trestnoprávnymi sadzbami za tieto trestné činy, presnejšie odstupňovanými.

Mnohé tieto témy sú len príkladom, ale mnohé by sa mali priamo stať novým programom ľudového KDH pre Slovensko, pre ľudí, pre ktorých je Slovensko domov. Do tejto práce by sme mohli pozvať aj novú generáciu KIOBK, ktorá by mohla pomenovať aj iné návrhy na riešenia.

Nové ľudové KDH musí byť otvorené všetkým, len tak bude môcť rásť.

„Nech nám v našej snahe Pán Boh pomáha.“

Mgr. Miroslav Kráľ, zakladateľ platformy ĽUD KDH a člen celoslovenskej Rady KDH
Ing. M.Phil. Jozef Bača, PhD., zakladateľ platformy ĽUD KDH

Zdroj: Konzervatívny denník Postoj / Blog tu otvor>>

2 reakcie na ĽUDia na Slovensku potrebujú od KDH počuť nové témy a uveriteľné riešenia

 • RNDr.August Hájik povedal:

  Prezentované návrhy a témy sú v mnohom inšpirujúce. Ak chceme budovať
  nové KDH, treba sa vyhnúť formalizmu a rozvláčnych procedúr. Tie expertné skupiny – nazval by som ich odborné, by sa mali tvoriť zoskupením zainteresovaných záujemcov s vedúcim expertom v danej problematike. Tiež ich je jednak veľa , i či máme pre každú oblasť súceho experta. Tie odborné skupiny by mali v prvom rade kopírovať existujúce rezorty (tzv .tieňové) . V prvom rade by sme sa mali usilovať zadefinovať priority, cez filter kresťanských hodnôt a národných záujmov. Niektoré sú naznačené, treba ich „vytríbiť“, analyzovať a zdôrazniť.

 • Spätné upozornenie: Prijal som nomináciu na predsedu KDH – rozhýbem záujem o hnutie a s hnutím pohnem Slovenskom | KDH Zlaté Moravce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Miroslav Kráľ
Kalendár
september 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Počet návštev

TOPlist